גינות עמק זבולון 5, מודיעין מכבים רעות                    www.sportscenter-modiin.co.il                   טלפון: 08-6223399                     פקס: 08-9755551 
 
 
תקנון הגרלה למכירת מנויים לבריכת השחייה העירונית
 
 1. כללי:
  1. לאור הביקוש הרב מצד תושבי העיר לרכישת מנוי לעונת הרחצה 2013, תערוך החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין עיר העתיד בע"מ, הגרלה בין תושבי העיר המעוניינים לרכוש מנוי.
 2. רשאים להשתתף:
  1. זכאים להשתתף בהגרלה רק תושבי העיר מודיעין מכבים רעות אשר יציגו תעודת זהות הכוללת ספח המעיד על כתובת מגוריהם או הסכם שכירות המעיד כי הינם שוכרים דירה/בית בעיר מודיעין מכבים רעות.
 3. רישום להגרלה:
  1. על תושב המעוניין להירשם להגרלה להגיע למשרד הרישום במתחם הבריכה העירונית, ולשלשל את  טופס ההגרלה שיימסר לידיו על ידי נציג משרד הרישום, לאחר מסירת הפרטים המפורטים להלן, לאחת משתי תיבות ההגרלה המיועדות (מנוי כולל שבתות או מנוי לא כולל שבתות) בנוכחות מנהל מרכז הספורט ו/או מי מטעמו.
הרישום ייפתח ביום ד' 24/04/2013 בשעה 14:00 ויסתיים ביום ו' 03/05/2013 בשעה 14:00. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להירשם להגרלה.
 
 1. טפסי ההגרלה יוכנו מראש כאשר על גבי כל טופס הגרלה ירשם מספר סידורי בהתאם לכמות הנרשמים וכל מספר סידורי ייצג "בית אב" המשתתף בהגרלה.
 2. מובהר למען הסר ספק כי לא יתקבלו טפסי הגרלה שישלחו בדואר ו/או שישלחו באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה הכנסת טופס ההגרלה באופן אישי לתיבות ההגרלה שימוקמו במרכז הספורט העירוני – מבנה הבריכה.
 3.  לצורך רישום להגרלה וקבלת טופס הגרלה על התושב להציג תעודת זהות המעידה כי הינו תושב מודיעין מכבים רעות ולמלא בכתב ברור בטופס שימסר לידיו את פרטיו האישיים לרבות מספרי תעודות הזהות שלו ושל בני משפחתו שיכללו במנוי כפי שהם מופיעים בספח תעודת הזהות.
בנוסף על התושב להצהיר האם ברצונו במנוי הכולל אפשרות כניסה בשבתות וחגים או לחילופין במנוי שאינו כולל כניסה בשבתות.
 
 1. תושב אשר לא יצרף את כל הפרטים המנויים לעיל רשאית החברה שלא למסור לו טופס הגרלה או לחילופין רשאית החברה לפסול את טופס ההגרלה על הסף.
 2. טופס הצעה שהוכנס לתיבה הלא נכונה יפסל על הסף.
 3. מובהר למען הסר כל ספק כי חל איסור על רישום כפול בין אם באמצעות בן משפחה ו/או בין אם באמצעות כל גורם אחר. מובהר בזאת למען הסר ספק כי טופס הגרלה בו יתגלה רישום כפול יפסלו טפסי ההגרלה של התושבים הרשומים באופן כפול.  
 1. ההגרלה:
  1. ההגרלה תערך באופן של שליפה ידנית אקראית של טפסי הגרלה מתוך תיבת ההגרלה  ע"י גורם מתוך חברי ועדת ההגרלות של החברה אשר הכוללת את סמנכ"ל החברה, מנהל מרכז הספורט העירוני, מנהל הכספים של החברה ותחת פיקוח של יועמ"ש החברה ומבקר עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן: "המפקחים").
  2. לאחר הגרלת כל טופס הרשמה תעשה בדיקה שהטופס שעלה בגורל מייצג משתתף אשר מילא את טופס הרישום כנדרש וכי אין כפילויות
  3. בנוסף יוגרלו באופן של שליפה ידנית אקראית של טופס הגרלה מתוך תיבת ההגרלה  ע"י גורם מתוך חברי ועדת ההגרלות של החברה אשר הכוללת את סמנכ"ל החברה, מנהל מרכז הספורט העירוני, מנהל הכספים של החברה ותחת פיקוח של יועמ"ש החברה ומבקר עיריית מודיעין מכבים רעות ___ טפסי הגרלה אשר יהוו רשימת המתנה של ממתינים באופן מדורג, על פי סדר הוצאת טפסי ההגרלה.
  4. רשימת ההמתנה תמומש במידה ויהיו זוכים שלא מימשו את זכותם עד ליום שנקבע להלן ו/או ביטולים מבין הזוכים ו\או פסילת זוכים, וכל זאת על פי סדר ההגרלה.
  5. מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהיו המפקחים רשאים להכריע על פי שיקול דעתם הבלעדי בדבר הזכות לרכישת מנוי לבריכה העירונית , בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בטופס ההגרלה וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.  החלטת המפקחים בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחים.
 2. הודעה על זכיה ואופן רכישת המנוי:  
  1. לאחר ביצוע ההגרלה, תפעל החברה לאיתור התושבים שטופסיהם עלו בהגרלה (להלן:" זוכה/זוכים") באופן טלפוני בהתאם לפרטים המצוינים בטופס שמולא על ידם, לשם מתן הודעה בדבר זכייתם בהגרלה.
איתור הזוכים ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר משלושה ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה באמצעות הטלפון ולא פחות מ- 3 פעמים בשעות העבודה המקובלות.
בנוסף תפרסם החברה באתר האינטרנט של החברה את רשימת הזוכים על פי מספרי תעודות הזהות שלהם וכמו כן את רשימת הממתינים.
מובהר כי אין החברה מתחייבת להשאיר לזוכים הודעה על משיבוניהם.
 
 1. הזוכים נדרשים להסדיר את תשלום רכישת המנוי עד ליום ו' 10/05/2013 או כפי שייקבע, במקרים חריגים, עם הזוכה טלפונית .
 2. זוכים שלא יסדירו את רכישת המנוי תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית להעביר את זכייתם לאחר עפ"י סדר התושבים שזכו להיכלל ברשימת ההמתנה להלן: "הממתין/ הממתינים").
 3. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי זוכים אשר לא הסדירו את תשלום רכישת המנוי עד ליום ו' 10/05/2013,   יהיו מנועים ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.
 1. כל האמור בלשון זכר בתקנון זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
נערים בגילאי  14-18 חייבים
חתימת הורים על הטפסים הבאים


הצהרת הורים
הצהרת בריאות למבקש להתאמן
 
[Top]
Azimuth2go-Site2goal קידום עסקים באינטרנט  בניית אתר אינטרנט | עיצוב לאינטרנטקידום אתרי אינטרנט